Thursday, August 7, 2008

soalan soalan pp

BAHAGIAN A
Jawab semua soalan.

1. (a) Berikan empat jenis aktiviti perniagaan perkhidmatan yang boleh dijalankan oleh
sesebuah perniagaan. [2]
(b) Nyatakan enam faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perniagaan. [3]
(c) Apakah yang dimaksudkan dengan kecekapan dan keberkesanan. [3]
(d) Apakah yang dimaksudkan dengan struktur organisasi. [3]
(e) Jelaskan maksud pengurus yang mengamalkan gaya kepimpinan bebas
(laissez-faire.) [3]
(f) Senaraikan lima peringkat yang dilalui oleh seseorang pengguna dalam proses membuat
keputusan pembelian barangan. [2 ½ ]
(g) Jelaskan maksud susun atur kedudukan tetap dan berikan contoh yang sesuai. [2]
(h) Terangkan dua alat keputusan kuantitatif dan satu alat keputusan kualitatif yang
boleh digunakan dalam membuat keputusan perniagaan. [1 ½ ]
(i) Terangkan maksud ketegangan dan dua punca ketegangan yang disebabkan oleh faktor
organisasi. [3]
(j) Nyatakan empat tabii orang yang berjaya mengikut Stephen Covey
2. (a) Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan promosi. [3 ]
(b) Huraikan kaedah sesebuah syarikat menentukan belanjawan promosi.[10]
(c) Pengurusan logistik dan agihan fizikal memainkan peranan yang penting dalam
fungsi pengedaran, ini kerana kelemahan dalam pengurusan logistik akan
meningkatkan kos produk Jelaskan mengenai sistem logistik yang saling
bergantungan antara satu sama lain [12 ]


Bahagian B
Jawab dua soalan sahaja.

3. (a) Huraikan peranan perniagaan kepada :
(i) masyarakat
(ii) ekonomi [12]
(b) Huraikan maksud perniagaan tahap huluan dan perniagaan hiliran. [4]
(c) Berdasarkan perkembangan perniagaan daripada tahap huluan ke tahap
hiliran, dengan menggunakan satu contoh, jelaskan tiga jenis perniagaan yang
terlibat. [9]

4 (a) Jelaskan maksud perancangan. [5]
(b) Bincangkan kepentingan perancangan dalam pengurusan sesebuah
organisasi. [10]
(c) Huraikan gaya kepimpinan yang sesuai untuk pekerja berdasarkan
Teori X dan Teori Y. [10]

5. (a) Apakah yang dimaksud dengan pengorganisasian [4]
(b) Huraikan secara ringkas tiga konsep pengorganisasian [9]
(c) Nyatakan empat langkah dalam pengorganisasian [12]

6. (a) Huraikan lima langkah yang terlibat dalam proses membuat keputusan secara
rasional. [10]
(b) Terangkan pengaruh persekitaran dalam proses membuat keputusan. [ 5]
(c ) Bincangkan kebaikan dan kelemahan pembuatan keputusan secara kumpulan. [10]

7. (a) Alat keputusan statistik dan pokok keputusan merupakan dua alat yang boleh
digunakan oleh pengurus di dalam membuat keputusan yang bersesuaian.
Bincangkan. 15]
(b) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kejayaan seimbang dan jelaskan
kepentingan kejayaan seimbang di dalam organisasi perniagaan. [10]

No comments: